Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ETELÄ-POHJANMAAN

PYSTYKORVAKERHO R.Y. :N

SÄÄNNÖT.

 

SISÄLLYSLUETTELO:

                         SIVU

1   NIMI JA KOTIPAIKKA.                  1

2   TARKOITUS.                           1

3   TOIMINTA.                            1

4   JÄSENET.                             1

5   JÄSENEN EROAMINEN.                   2

6   YHDISTYKSEN KOKOUKSET.               2 

7   VUOSIKOKOUS.                         2-3

8   YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS.                 4

9   KOKOUSMENETTELY.                     4

10  HALLITUS.                            4

11  HALLITUKSEN TEHTÄVÄT.                4

12  PUHEENJOHTAJA.                       5

13  NIMEN KIRJOITTAMINEN.                5

14  TOIMINTA JA TILIKERTOMUKSET.         5

15  YHDISTYKSEN OMAISUUS.                5

16  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN.               6

17  YHDISTYKSEN PURKAMINEN.              6

18  JÄSENOIKEUDET.                       6

                                                      

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Etelä-pohjanmaan Pystykorvakerhor.y ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaan Kennelpiiri r.y:n alue.

 

2 TARKOITUS

 

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda puitteet met-

sästyspystykorva harrastajille koiransa kehittä-

miseksi ja edistää näiden koirarotujen harrastus-

ta. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä toimialueensa sidosryhmiin ja kuuluu Suomen Pystykorvajärjestö-Finska Spetsklubben r.y:n,

Suomen Harmaahirvikoirajärjestö-Finska Jämt-och

Gråhundklubben r.y:n jäsenyyteen.

 

3 TOIMINTA

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys auttaa metsästyspystykorva harrastajia koiransa kehittämisessä ja jalostuksessa järjestämällä näyttelyitä, koe-,koulutus-,neuvonta-ja opastustoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

 

4 JÄSENET

 

Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua

metsästyspystykorvista kiinnostuneet henkilöt.

Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet sekä kutsuu kunniajäseniksi henkilöt, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi ja

kannatusjäseniksi yksityiset henkilöt ja juridiset

henkilöt. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet

maksavat liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen jäsenmaksun, joiden suuruuden päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Kannatus-ja kunniajäsenellä ei ole ääniokeutta.

 

5 JÄSENEN EROAMINEN

 

Jäsen,joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoitta-koon siitä yhdistyslain 13§ mukaisesti. ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäs-enen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on

toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Halitus kutsuu yhdistyksen jäsenet vuosittain helmi- maaliskuussa vuosikokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kirjallinen kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

Jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi

kokouksessa, on ilmoitettava siitä hallitukselle

viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti.

 

7 VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa  valitaan kokoukselle

puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja

kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-suus ja hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 

2 Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus

edelliseltä toimintakaudelta.

 

3 Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja

tilintarkastajain siitä antama lausunto.

 

4 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-

tuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

 

5 Vahvistetaan kuluvan toimikaudenn toimintasuun-

nitelma ja toimintaohjeet.

 

6 Määrätään liittymis-, jäsen- ja kertakaikkis-

jäsenmaksun suuruus ja vahvistetaan toimintasuun-

nitelmaan perustuva talousarvio.

 

7 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkas-tajien palkkiot kuluvaksi toimikaudeksi.

 

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituk-sen jäsenet erovuoroisten tilalle.

 

9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän vara-

miehensä.

 

10 Valitaan edustaja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri r.y:n sekä rotujärjestöjen vuosikokouksiin.

 

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

8 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus kat-

soo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hal-litukselta kirjallisesti, määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

 

9 KOKOUSMENETTELY

 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen prusteella ellei 1/10 saapuvilla olevista äänioikeutetuista jäsenistä suljettua äänestystä vaadi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

10 HALLITUS

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi(1) vuosi ja hallituksen jäsenten kolme (3) vuotta, siten että neljä (4) hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus  valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus

kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen

päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jäsenen erottamista koskevassa asiassa tarvittava enemistö on 5/7 annetuista äänistä.

 

11 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita.

Hallituksen tehtävänä on muunmuassa:

- laatia yhdistykselle toimintaohjeet sekä hallituksen jäsenten työnjako.

- valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

ohjata ja valvoa toimintaa, jota varten hallitus voi valita 3-5 jäsenisiä työvaliokuntia jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolisia.

 

12 PUHEENJOHTAJA

 

Hallitusen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

 

13 NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin

tai varapuheenjohtaja halituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

 

14 TOIINTA JA TILIKERTOMUKSET

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee ennen tammikuun loppua toimittaa tilintarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen. Tilintarkastajien tulee kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle, sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

 

15 YHDISTYKSEN OMAISUUS

 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja, sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia ja järjestää arpajaisia.

 

16 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen yhdistyksen koko-uksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan.

Ehdotus tulee hyväksytyksi jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa.

 

17 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa,

vähintään kuukauden välein pidettävässä Yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdis-

tyksen vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on tuettava yhdistyksen tarkoitusta.

 

18 JÄSENOIKEUDET

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

************************

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT

Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n ansiomerkkisäännöt

 

Kultainen ansiomerkki

E-P: n Pystykorvakerhon kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää sen hallitus, ennen kuluvan vuoden vuosikokousta olevassa kokouksessaan.
Henkilölle, jolle merkki on myönnetty, annetaan merkin lisäksi siihen kuuluva kunniakirja.
Yksittäinen kerhon jäsen voi esittää kerhon hallitukselle merkin saajaa.
E-P: n Pystykorvakerho ry pitää merkin saaneista luetteloa.
Merkki myönnetään henkilölle:

-          joka on myöntämishetkellä jäsen ja on ollut jäsen yhtäjaksoisesti 10 vuotta

-          on tehnyt Etelä-Pohjanmaan alueella merkittävää työtä kerhon rodun/ rotujen sekä koe- ja näyttelytoiminnan hyväksi

-          on osallistunut aktiivisesti E-P: n Pystykorvakerhon hallitustyöhön tai sen alaisen toimikunnan työhön

-          valtakunnallisella tasolla tehty työ edellä mainitun kaltaisesti katsotaan lisäeduksi

-          merkin myöntäminen ei ole riippuvainen siitä, onko asianomaiselle aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiomerkki

 

Hopeinen ansiomerkki

E-P: n Pystykorvakerhon hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättää sen hallitus, ennen kuluvan vuoden vuosikokousta olevassa kokouksessaan.
Henkilölle, jolle merkki on myönnetty, annetaan merkin lisäksi siihen kuuluva kunniakirja.
Yksittäinen kerhon jäsen voi esittää kerhon hallitukselle merkin saajaa.
E-P: n Pystykorvakerho ry pitää merkin saaneista luetteloa.
Merkki myönnetään henkilölle:

-          joka on myöntämishetkellä jäsen ja on ollut yhtäjaksoisesti jäsen 10 vuotta

-          on tehnyt Etelä-Pohjanmaan alueella ansiokasta työtä kerhon rodun/ rotujen sekä koe- ja näyttelytoiminnan hyväksi

-          osoittanut aktiivista harrastuneisuutta kerhon tarkoitusperien toteutumiseksi

 

 

Nämä ansiomerkkisäännöt on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n hallituksen kokouksessa 2.3.2022